Co se u nás děje

OC Velký Špalíček – Setři los a vyhraj

Od  22.března do 1.dubna 2023 za Váš nákup v kterémkoli obchodě OC Velký Špalíček v min. hodnotě 400,-Kč si můžete vybrat stírací los.

Každý los vyhrává a máme pro Vás připraveno téměř 1 000  cen .  Soutěž probíhá do vydání cen!

Stírací losy budou k dispozici na stánku v přízemí OC Velký Špalíček v období soutěže vždy od středy do soboty od 12 do 17 hodin.

Účastník soutěže si může denně vybrat maximálně jeden ze stíracích losů, Každý los určuje danou kategorii A, B, C,D, E,  ze kterých si výherce vybere konkrétní a v daný okamžik dostupnou cenu.

Kategorie a seznam výher :

kategorie ceny 
A CCC  poukaz na 500,-Kč 
A Fann Cooling Balm  Lancôme 
A Hexagona  poukaz 50% sleva 
A Let´s Steaking  poukaz 500,-Kč  
A Scrabble
A VŠ poukaz 500,-Kč do Velkého Špalíčku
B Barbie různé druhy
B C&A  poukaz 300,-Kč  
B Curaprox duopack kartáčky
B dm dárkový box
B Goldex  poukaz 300,-Kč 
B Hexagona poukaz 40% sleva 
B Multiland CD
B SAM 73 – láhev na pití
C deštník Velký Špalíček 
C Hexagona poukaz 30% sleva 
C Hot Wheels monster truck
C hra UNO Junior
C KRAVÍ HORA 1 x vstupenka do Planetária
C Minecraft
C Multiland DVD
C NDB poukaz 200,-Kč 
C CCC – 30% na nezlevněné zboží
C VŠ poukaz 200,-Kč do Velkého Špalíčku
D jutová taška Velký Špalíček
D Matchbox angličák 2ks 
D Pepeho čokolády balíček  Lindt
D USB 16GB  + propiska Velký Špalíček 
D VŠ poukaz 100,-Kč do Velkého Špalíčku
E balíček dm balea mýdlo a šampon
E Kitos – poukaz na slevu 20%
E černá plátěná taška Velký Špalíček
E WAF-WAF věrnostní karta 

 

Úplná pravidla soutěže „Šťastné nákupy ve Velkem ….Setři los a vyhraj“

 niecosachysta s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČO: 17094801, zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 366480, organizuje na území

České republiky marketingovou soutěž s názvem „Šťastné nákupy ve Velkem ….Setři los a vyhraj“ probíhající v termínu od 22.3.2023 – 1.4.2023, a to každou středu až sobotu 12-17 hodin (dále jen „Soutěž“).

Soutěž má pravidla stanovená níže těmito pravidly soutěže (dále jen „Pravidla“).

 

Vyhlašovatel soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem Soutěže je společnost niecosachysta s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČO: 17094801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 366480, zastoupená jednatelkou Janou Sedlákovou (dále jen

„Organizátor“).

Zadavatelem Soutěže je Velký Špalíček s.r.o., se sídlem Dominikánská 350/5, 60200 Brno, IČO: 26771551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn C 121140 (dále jen „Zadavatel“).

Místo a termín konání soutěže

Soutěž probíhá v prostorách OC Velký Špalíček, Dominikánská 5, 60200 Brno, v termínu od 22.3.2023 do 1.4.2023, a to každou středu až sobotu od 12 do 17 hodin v označeném soutěžním stánku.

 Účastnící soutěže

Účastníkem Soutěže se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky těchto

Pravidel (dále jen „Účastník“).

Z účasti na Soutěži jsou dle těchto Pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve

vztahu k Organizátorovi nebo Zadavateli, jakož i k osobám s Organizátorem a Zadavatelem

personálně a majetkově propojeným včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Bude-li mít

Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání

dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí obdobně i v případě jiného jednání Účastníka či

jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se Pravidly

Soutěže nebo se příčí zásadám poctivé soutěže a fair play. V případě, že by jakýkoli Účastník v

průběhu trvání Soutěže přestal splňovat podmínky pro účast v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech,

Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit (dále jen „Vyloučená osoba“).

V případě, že se výhercem Soutěže stane Vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve

prospěch Organizátora Soutěže. V případě, že Vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna tuto

Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne

doručení takové výzvy. Vyloučená osoba nemá na výhru právní nárok.

Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jedenkrát za soutěžní den, splní-li vedle toho také

veškeré podmínky pro účast v dané soutěži určené těmito Pravidly.

Účastí v Soutěži každý Účastník bezvýhradně souhlasí se zněním těchto Pravidel Soutěže a zavazuje

se je dodržovat.

V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, Pravidel Soutěže nebo jakýchkoli

nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující výklad či stanovisko určené Organizátorem

Soutěže. Účastníci jsou povinni se takovému výkladu či stanovisku Organizátora podřídit.

Pravidla Soutěže

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Soutěže splní následující podmínky

účasti v Soutěži:

1/ Účastník uskuteční nákup v termínu od 22.3.2023 – 1.4.2023 u některého z prodejců v OC Velký Špalíček nejméně za částku 400,- Kč, za který obdrží od prodejce účtenku s uvedením útraty v částce nejméně 400,- Kč. S touto účtenkou se Účastník dostaví do označeného soutěžního stánku, který bude k dispozici Účastníkovi každou středu až sobotu od 12 do 17 hodin v prostorách OC Velký Špalíček po celou dobu konání termínu Soutěže. Na soutěžním stánku bude účtenka zkontrolována pověřenou hosteskou Organizátora a bude-li splňovat veškeré podmínky kladené těmito Pravidly, bude příslušným způsobem označena jako soutěžní účtenka. Tuto označenou účtenku Účastníka není možné opakovaně použít.

2/ Účastník vyplní formulář v elektronické podobě na tabletu, který Účastníkovi k vyplnění předá hosteska Organizátora v označeném soutěžním stánku v prostorách OC Velký Špalíček. Účastník ve formuláři vyplní jméno, příjmení, email, PSČ. Vyplnění formuláře je dobrovolné a není podmínkou Soutěže.

3/ V případě, že Účastník splní podmínku 1/ dle těchto Pravidel, bude mu umožněno vytáhnout si denně maximálně jeden ze stíracích losů vystavených na označeném stojanu, Každý los určuje danou kategorii A, B, C,D, E,  ze kterých si Účastník vybere konkrétní a v daný okamžik dostupnou cenu a okamžitě tuto cenu převezme.

4/ Částka 400,- Kč musí být na jedné účtence a pro účely splnění podmínek Soutěže není možné účtenky sčítat.

Výherce Soutěže

Výhercem okamžité ceny je každý Účastník, který splňuje veškeré podmínky dle těchto Pravidel,

a vytáhne si jeden ze stíracích losů, kdy každý z losů označuje určitou kategorii výhry. Z vybrané kategorie si Účastník vybere konkrétní a v daném okamžiku dostupnou cenu.

Stírací losy jsou unikátní pro každý soutěžní den.

Seznam věcných cen, o které se příslušný den soutěží je zveřejněn na soutěžním stánku a na

internetových stránkách www.velkyspalicek.cz.

Poté, co si Účastník vybere příslušný los, nelze jej za žádných okolností vrátit zpět za účelem výměny za jiný kus.

Ceny v Soutěži

Účastníci soutěží o věcné ceny, přičemž jejich seznam pro každý soutěžní den je vždy zveřejněn v soutěžním stánku v OC Velký Špalíček a na internetové adrese www.velkyspalicek.cz.

Soutěž probíhá do vydání cen. 

Způsob odevzdání ceny

Ceny budou předány bezprostředně po setření losu na soutěžním stánku.

Osobní údaje

Účastí v Soutěži Účastník implicitně dává Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů za

účelem spojeným se samotnou soutěží, zejména s prezentací této soutěže formou videa a fotografií.

Závěrečná ustanovení

Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Výhru nelze vyměnit, nahradit ani směnit za finanční či jinou

náhradu. O výherci Soutěže rozhoduje prvek náhody, na výhru není právní nárok a není možno ji

vymáhat soudní cestou. Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit podmínky, resp. pravidla této

Soutěže, případně Soutěž přerušit, odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu,

přerušení, odložení nebo zrušení Organizátor Soutěže oznámí stejným způsobem, jakým byla tato

Pravidla vyhlášena.

Organizátor Soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady a škody, které jim vzniknou v souvislosti s

jejich účastí v Soutěži či v souvislosti s výhrou v Soutěži. Organizátor neodpovídá za případné vady

výher v Soutěži, reklamace výher je vyloučena.

Organizátor není odpovědný za to, pokud se jakékoli osobě nepodařilo nebo tato osoba nebyla

schopna vstoupit do Soutěže nebo se jí účastnit v důsledku jakékoli formy technického selhání nebo

zahlcení provozu.

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem veřejného vyhlášení Soutěže. V případě rozdílného znění

některých Pravidel Soutěže je vždy rozhodující poslední znění Pravidel uveřejněných na internetové

adrese www.velkyspalicek.cz.

V případě rozporu ustanovení Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže mají přednost

příslušná ustanovení těchto Pravidel.

V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se Soutěže, pravidel Soutěže nebo jakýchkoli

nároků v souvislosti s účastí v Soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora

Soutěže.

Každý má právo nahlédnout do těchto Pravidel a požádat o jejich kopii. Pořízení kopie Organizátorem

může být zpoplatněno. Tato Pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora Soutěže, v soutěžním

stánku a internetové adrese www.velkyspalicek.cz

 

V Brně 17. 3. 2023